Sergiu Bacalov. Militari epiroţi în mediul societăţii basarabene din secolul al XIX-lea. Сazul neamului Ipiroti-Petrovici

Sergiu Bacalov. Militari epiroţi în mediul societăţii basarabene din secolul al XIX-lea. Сazul neamului Ipiroti-Petrovici // Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică. Chişinău, Nr. 1 (11), 2014, p. 134-139. ISSN 1857- 405X

dowload (Sergiu Bacalov. Militari epiroţi în mediul societăţii basarabene din secolul al XIX-lea. Сazul neamului Ipiroti-Petrovici) 

 

MILITARI EPIROŢI ÎN MEDIUL

SOCIETĂŢII BASARABENE DIN SECOLUL AL XIX-LEA.

СAZUL NEAMULUI IPIROTI-PETROVICI

Sergiu BACALOV (1)

THE EPIROTE MILITARY WITH IN THE BESSARABIAN SOCIETY IN THE NINETEENTH CENTURY. THE IPIROTI-PETROVICI HOUSE CASE

At the turn of the eighteenth and nineteenth centuries in the context of Russian-Turkish wars, many representatives of the Balkan peoples were engaged as volunteers in the Russian army. In the same period, many Balkan people active in Moldova as members of various guilds and enrolled in military service acquired land through marriage and remained to live in the Carpathian-Dniester space. In the following, we highlight the presence of Epirotes (Greeks, Albanians and Vlachs), based on the case of Ipiroti house, both in Russian and Moldovan military units, as noblemen or Bessarabian landowners.

La cumpăna secolelor XVIII–XIX, în contextul războaielor ruso-turce, mulţi reprezentanţi ai popoarelor balcanice s-au angajat în calitate voluntari în armata rusă. În aceeaşi perioadă, balcanicii activau şi în Ţara Moldovei, în cadrul diferitor bresle şi slujbe cu caracter militar, iar pe această cale mulţi dintre ei s-au împământenit, prin căsătorii, şi au rămas să locuiască în spaţiul Carpato-Nistrean. În cele ce urmează, evidenţiem prezenţa epiroţilor (greci, albanezi şi vlahi), pe baza cazului neamului Ipiroti, atât în cadrul formaţiunilor militare ruse şi moldoveneşti, cât şi în postura de nobili sau moşieri basarabeni.

Primul strămoşcunoscut al neamului în cauză a fost Petros Ipirotis, tatăl căpitanului Hriste Petrovici Ipiroti. Ulterior, atât copiii, nepoţii şi urmaşii din zilele noastre ai lui Hriste Ipiroti, au preluat acest patronimic, Petrovici, în calitate de nume de neam, în detrimentul formei primare, Ipiroti.

Din mărturiile lui proprii aflăm că Hriste, fiul lui Petros Ipirotis, s-a născut în 1767, în Epir (despre acesta indică atât forma numelui, cât şi faptul că el semna greceşte: Χρηςτος Πετρος Υπιροτίς), actualmente, respectiva regiune istorică se află în nord-vestul Greciei şi sudul Albaniei. Din fragedă tinereţe până în anul 1791, el a activat ca voluntar în cadrul armatei ruse, participând la războaiele cu turcii, obţinând gradul de căpitan. Se pare că el a luptat, iniţial în grad de porucic, în polcul de arnăuţi condus de polcovnicul Afanasie Gurje, apoi, în grad de căpitan, în polcul de cazaci, aflat sub comanda lui Gheorghe Gherjev. Din certificatele eliberate de mai marii săi aflăm că Hristi Ipiroti a

—-

(1) Sergiu Bacalov, doctor în istorie, Centrul de Cultură şi Istorie Militară.

— 134 —

participat la multe confruntări militare, în timpul cărora s-a manifestat vitejeşte şi cu neînfricare, trăsături psihologice caracteristice muntenilor din Epir.

Hriste Petrovici Ipiroti s-a stabilit cu traiul în partea răsăriteană a Ţării Moldovei cu mulţi ani înaintea anexării Basarabiei din 1812. În momentul anexării el avea deja înjghebată gospodărie în satul Cucioaia, ţinutul Iaşi, era căsătorit cu o Smaranda, cu care avea cinci copii: fiii Petru, Ion, Vasile, şi fiicile Maria şi Zamfira. Ştim că Vasile Ipiroti-Petrovici a fost căsătorit cu o Irina, având patru copii: fiii Petru, Ştefan, Ananie şi fiica Porfira. Urmaşii grecului epirot Hristi Ipiroti, de mult moldovenizaţi, trăiesc în zilele noastre în oraşul Teleneşti şi în alte localităţi din apropiere (satele Budăi, Chiţcanii Vechi, Ghiliceni, Leuşeni etc.), purtând numele de neam Petrovici.

Probabil, o anumită perioadă Hriste Petrovici Ipiroti, în baza faptului că a participat la războaiele cu turcii, având posibil şi salvogvardie, n-a făcut parte din categoria birnicilor. Treptat, odată cu consolidarea administraţiei ţariste în Basarabia, privilegiile foştilor cazaci şi volintiri au început să fie ignorate, iar ei însişi – traşi la plata birului. Nemulţumiţi de acest fapt, Ipiroteştii de la Cucioaia au apelat la Cârmuirea Regiunii Basarabiei. Examinând problema în ansamblu, această instituţie a constatat că, până la acel moment, statutul foştilor luptători voluntari (cazaci, arnăuţi, volintiri) nu era reflectat din punct de vedere legislativ. Exista doar propunerea contelui Palen, guvernatorul Novorosiei şi Basarabiei, din 8 aprilie 1837, acceptată de instanţele superioare, referitoare la anumite scutiri pentru foştii luptători voluntari care doreau să se integreze în societatea basarabeană, însă pentru a se bucura de înlesnirile respective ei trebuiau să locuiască pe lotul special, acordat lor în ţinutul Akkerman, acolo unde a luat naştere satul Volontirovca (acum Volintiri, raionul Ştefan Vodă). Scutirile în cauză nu vizau familia Ipiroti, deoarece reprezentanţii acesteia nu locuiau la Volintiri, ci la Cucioaia, în ţinutul Iaşi (acum, în raionul Teleneşti).

Această constatare a Cârmuirii Regiunii Basarabiei (2) [1], a determinat Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei să răspundă negativ la cererea, din 18 decembrie 1842, a lui Hriste Ipiroti de a fi înscris în mediul dvorenimii Basarabiei (3) [2].

——

(2) La 18 februarie 1843, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a cercetat dosarul Ipiroti, stabilind că din documentele înaintate nu este clar dacă căpitanul Hriste Petrovici a fost inclus sau nu în rândul dvorenimii. De asemenea, nu era clar cine anume i-a acordat gradul de căpitan, existând anumite bănuieli că acest grad nu i-a fost oferit oficial de autorităţile ruse, ci era unul neoficial, purtat de şefii detaşamentelor de arnăuţi în perioada războaielor ruso-turce (не ясно «когда именно пожаловали ему чин капитана, но даже утверждается что этот чин есть не российский, а звание, которое временно носли начальники арнаутских команд задействовавших в военных действиях России во время турецкой войны»). În acest fel, birocraţii din Adunarea Nobilimii au trecut cu vederea faptul că Hristi Ipiroti, timp de mai mulţi ani, a participat activ la operaţiuni miltare, riscându-şi viaţa, au solicitat ca alţi birocraţi, acei din Cârmuirea Regională, să se dea cu părerea referitor la cazul respectiv. De aceea, dosarul Ipiroti a fost transmis Cârmuirii Regiunii Basarabia.

(3) La 24 octombrie 1861, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a răspuns la o interpelare din partea Consistoriei, referitor la statutul familiei Ipirot-Petrovici (vezi în anexă documentrul Nr.3), că nici familia Ipiroti şi nici Petrovici nu au fost şi nu sunt parte a nobilimii Basarabiei, de aceea nu poate oferi informaţiile solicitate.

Ipir

— 135 —

ANEXĂ

Nr. 1. 1842 decembrie 18. Căpitanul Hriste Petrovici Ipiroti din satul Cucioaia, ţinutul Iaşi, solicită să fie inclus în rândul nobilimii basarabene.

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Николай Павлович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший.

Просит проживающий в Ясском уезде, в селение Кочоя, капитан Христе Петрович Ипероти о ниже следующим.

С юных дней жизни моей по 1791 год я продолжал службу в Российском Войске, как о сем доказывают ниже следующие документы, а в этом году основываясь жительством в Бессарабии, пользовался заслуженным в Русской Армии званием достоинства; по присоединение же Бессарабии к Российской Империи в 1812 году, тогда как я уже тут с давних времен приобрел оседлость и хозяйственное образование, основался с женою и детьми постоянным жительством и пользовался преимуществом и правом свойственным моему званию. Ныне достиг совершенной старости лет, и желая исключительно доставить потомственное звание сыновьям моим, осмеливаюсь поднести на разсмотрение

Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания документы, а именно: Паспорт за подписом арнаутскаго полковника Афанасия Гуржи, от 2-го июня 1788; Аттестат казачьего полка полковника Георгия Гержева, выданный

— 136 —

 

от 23 сентября 1791 года; и Свидетельство за подписом почтеннейших лиц и чиновников, удостоверяющее, что я вел и веду жизнь и состояние приличною благородному званию. При чем, честь имею пояснить, что мне от роду 75 лет, вдов, имею сыновей Петра, Ивана и Василия, недвижимым имением не владею. А потому всеподаннейше прошу прошу к сему прошению, дабы повеленно было, прилагаемые документы разсмотреть и внести меня с детьми моими в родословную книгу дворянства по Ясскому уезду, с выдачею мне копии с постановления какое состоится и с возвращением документов.

Декабря 18 дня 1842 года, к подаче надлежит в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание. Прошение сие сочинил и переписывал канцелярист Александр Петров сын Холодович.

Руку приложил капитан Χρηςτος Πετρος Υπιροτίς (Христос Петрос Ипиротис) [3].

 

Nr. 2. 1845 martie 31. Responsabilii de la Cârmuirea Regiunii Basarabia înştiinţează conducătorul nobilimii Basarabiei referitor la statutul social al neamului Ipiroti. Totodată, se evidenţiază anumite aspecte din activitatea, inclusiv cea militară, a lui Hriste Petrovici Ipiroti.

Управление Бессарабской Области. От Областного Правления, отдел № 1, сток 1.

31 марта 1845. №15064.

Господину Бессарабскому Областному Предводителю Дворянства.

В Областном Правлении по выслушание отзыва вашего от 20 минувшаго января № 46 и справки по коей оказалось: Бессарабский Областной Совет прислал Областному Правлению предложение от 30 августа 1839 года, № 621 о том, что по ревизских сказкам предоставленным в оный на разсмотрение, о жителях Ясскаго уезда, селения Кучой, показавших себя привилегированном звании, состоит записанным в числе дворян под № 1 капитан Христе Петров син Ипороти, у коего жена Смаранда, сыновья Петр, Иван, Василий, дочери Мария и Замфира, представивший о звании своем паспорт за подписом Армии Арнаутской полковника Афанасия Гуржи, 12 июля 1788 года за № 12 выданный на имя порутчика Христи Петровича Ипороти, сроком на три недели для собрания и представления у Команду арнаутов; и Аттестат за подписом от Армии и примиер-майора и козачьего полка полковника Георгия Гержева от 23 сентября 1791 года данный тоже на имя Христи Петровича Ипороти с наименованием его капитаном казачьего полка, в том что он находился в разных сражениях против неприятеля, в каковых случиях поступал с долж­ною храбростью и неустрашимостью. Между тем, сын помянутаго Христи Ипороти, Петр прошением 4 марта 1838 года в Совете поданным домогается чтобы пред поясненные документы были не переданы к размотрению в Дворянское Собрание так как отец просителя, по роду своему не подлежит записке во ревизские сказки. По слику же Областному Совету неизвестно на каком именно основании остановлены в Бессарабии военные чины быв

— 137 —

 

шей казачей волонтерной команды для то препроводил означенные документы Ипороти в Областное Правление на тот конец чтобы оно собрав от кого следует нужные по объясненому предмету справки, постановив определение на основании законов к какому классу жителей Бессарабии должен быть причислен помянутый Ипороти. А как на счет предоставления запорожским казакам и разноплеменным волонтирам, служившим при войсках наших преимущества, в виду Правления никакого постановления нет кроме только, что по превожденной при предложение исправлявшаго должность Новоросийскаго и Бессарабскаго Генерал-губернатора графа Палена от 8-го апреля 1837 года № 4383 записке господина управляющаго Министерством Внутренних Дел, одобренной Коммитетом Гг. Министров и удостоенной Высочяйшей утверждения, в случае желания их водвориться отдельно от колонистскаго ведомства, велено отвести нужное количество земли, и назначить по усмотрению начальства пособие освобождением на определенное время как то: на 10 лет от платежа податей воинскаго постоя, и некоторых других охранических выгод, для чего и отведена им в Аккерманском уезде пустопорожная земля, по разрешению же графа Палена в предложении от 31 июля 1827 года, № 10089 предсказанную льготу запорожским казакам и разноплеменным волонтирам велено предоставлять только в случая их на сказанной отведенной им земле поселения; то и предписано 16 ноября 1840 года Ясскому Земскому Суду объявить Христе Ипороти в возврате о звании его документов, что Областное Правление не находит основания к изъятию его от записки в ревизские сказки, и что он буде желает может доказывать дворян­ство в Депутатском Собрании, о чем то<..>дание уведомлена Бессарабская Казенная Палата для дальнейшего со стороны ея о Ипороте распоряжения, а областному совету донесено.

В следствие чего в Областном Правлении определили: об оказываемым по справке уведомить Ваше Превосходительства.

В должности Советника Бекер<…>

Коллежский Секретарь <…> [4]

 

Nr. 3. 1865 septembrie 3. Consistoria Duhovnicească din Chişinău înştiinţează Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei despre faptul că Vasile Hristoforovici Ipiroti, tatăl lui Ananie Petrovici, apare în acte atât sub numele Ipiroti, cât şi Petrovici. De asemenea se mai arată şi componenţii familiei acestuia şi se solicită informaţii suplimentare, păstrate în documentele Adunării.

В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание

В. П. И. Кишиневская Духовная Консистория.

Стол 3-й № 5634. Сентября 3 дня 1865 года., г. Кишинев.

Из дела производящагося в сей Консистории, по прошению сына умершаго дворянина Василия Христофоровича Ипироти, Анания, о выдаче ему

— 138 —

 

Метрическаго Свидетельства о рождении и крещении его, видно:

а) в акте рождения и крещения просителя, записанном по метрическим книгам Ясскаго уезда, селения Кучои за 1844 год, отец его дворянин Василий Христофоров значится по фамилии Петрович.

б) по исповедным ведомостям Кучойской церкви с 1843 года также значится Петрович и в семействе его показаны жена Ирина, дети их Петр, Стефан, Ананий и Профирия. По сему Консистория покорно просит Депутатскаго Собрания сообщить ей сведения, как показан по документам онаго Собрания отец просителя Анания, дворянин Василий Христофоров по фамилии Петрович или Ипироти, и кто именно в семействе его показан с положением сколько сколько каждому из них от роду лет.

Член Консистории протоиерей Василий Буришкович.

Секретарь Петр<…>

Столоначалник Михаил Ганопевич. [5]

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:

[1] Arhiva Naţională a Republicii Moldova F. 88, inv. 1, dos. 16, filele 73 verso.

[2] Ibidem, filele 80, 80 verso.

[3] Ibidem, filele 69, 69 verso.

[4] Ibidem, filele 76, 66 verso, 77, 77 verso, 78, 78 verso.

[5] Ibidem, filele 79, 79 verso.139.

— 139 —

 

Метки:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: