Sergiu Bacalov, Consideraţii privind Troianul nistrean (Valul Zmăului)

Sergiu Bacalov, Consideraţii privind Troianul nistrean (Valul Zmăului) // Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Tineretul si globalizarea. Probleme şi oportunităţi” Chişinău, 11-12 aprilie 2014, Chişinău,: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014, p. 66-74. ISBN 978-9975-76-125-3

download (Sergiu Bacalov, Consideraţii privind Troianul nistrean (Valul Zmăului)

 

Dr. Sergiu Bacalov

Consideraţii privind Troianul nistrean (Valul Zmăului)

Troi

Printre multiplele antichităţi ale regiunii Nistrului de Jos se evidenţiază Troianul nistrean, numit şi Valul Zmăului (sau al Balaurului). A fost atestat de câteva sursele istorice, datate cu începutul secolului al XIX-lea. Ar putea să existe şi izvoare istorice mai vechi, care să relateze despre Troianul nistrean, însă, deocamdată, ele ne sunt inaccesibile. Acele puţine surse care menţionează Troianul de lângă Nistru sunt laconice şi fragmentare, oferind doar informaţii de ansamblu, fără prea multe detalii. Totuşi, şi în acest caz, coroborându-le cu alte informaţii privitoare la acest gen de monumente istorice, putem schiţa o imagine de anamblu asupra valului nistrean, şi evidenţia o serie de chestiuni legate direct de această impunătoare construcţie arhaică. Concomitent, prin acest articol, dorim să informăm societatea şi cercetătorii în privinţa monumentului istoric în cauză, neglijat pe nedrept de cataloagele şi rutele turistice. Necesitatea diversificării potenţialului turistic al regiunii nominalizate mai sus, favorizează punerea în valoare a Troianului nistrean, prin includerea lui (sau mai degrabă a acelor câteva fragmente care, eventual, s-au păstrat), în infrastructura turistică a raionului Ştefan Vodă, pe treitoriul căruia a fost amplasat în mare parte. Tangenţial, acest val de pămând, de importanţă culturală regională, s-a aflat în vizorul câtorva istorici, atât din Republica Moldova (Vasile Grosu [1]), cât şi din Ucraina (Igor Sapojnikov [2]), iar prezentul studiu are menirea să lărgească arealul de cercetate a problematicii, dar şi să genereze o potenţială colaborare internaţională.

 

Localizarea Troianului nistrean

Conform surselor, Troianul nistrean a fost amplasat pe malul drept al Nistrului, între oraşele Ackerman şi Bender, între cursul inferior al râului Botna şi ţărmul Mării Negre. Mai exact, la începutul secolului al XIX-lea, partea din Troianul nistrean care era încă vizibilă, începea în apropiere de actuala staţiune balneară Sergheevca (raionul Belgorod-Dnestrovsk), fiind atestat dea lungul ţărmului Mării Negre (segmentul maritim al valului fost evidenţiat recent de I. Sapojnicov [3]), apoi, în apropiere de satul Şabo, cotea spre nord, pe teritoriul oraşului Ackerman, dea lungul Limanului Nistrului, pe moşiile satelor Mologa-Sariyar şi Seimeni (acum Semionovka), actualmente în raionul Belgorod-Dnestrovsk. Începând cu satul Palanca şi până la conexiunea cu Valul lui Traian de Sus, în apăropiere de satul Chiţcani, Troianul urma cursul Nistrului, fiind amplasat pe panta răsăriteană a barierei de cumpănă a apelor acestui râu şi a celor din

 

[1] Vasile Grosu, Plai natal // ziarul “Natura”, ianuarie, 2002, p. 4-5; Vasile Grosu, Talmaza. Localitate străveche de pe malul Nistrului, Chişinău, 2009, vol. 1, p. 60-70.

[2] Игорь Сапожников, Новые картографические материалы по древним валам Буджака // Tyragetia. Arheologie. Istorie antică. Serie nouă, vol. VII [XXII], Chişinău, 2013, c. 345-353.

[3] Ibidem, c. 345-353.

— 66 —

bazinul Mării Negre. Pe acest povârniş sunt amplasate terasele Nistrului. Avem motive să admitem că Troianul nistrean se prelungea spre nord, până la râul Bâc, deoarece un val de pământ a fost atestat pe moşiile satelor Varniţa («земляным валом») şi Calfa («Трояновым валом») [1], nu însă şi pe cea a localităţii Gura Bâcului. Probabil, o parte componentă a acestui val ar putut fi şi aşa-numitul „val de pământ al oraşului” Bender («земляным валом города»)[2].

Amplasarea generală a Troianul nistrean este cunoscută pe baza informaţiilor oferite de Descrierea statistică a Basarabiei propriuzise sau a Bugeacului (elaborată în 1828 şi publicată în 1898), care nominalizează moşiile le traversa valul: Şabalat, acum Sergheevca, («змеевым валом»), Şaba («змеевым валом»), oraşul Ackerman («земляным валом»), Mologa («змеевым валом»), Seimeni, acum Semionovka, («змеевым валом»), Gura-Roşa, acum Kazaţkoe, («земляным валом»), Han-Câşla, acum Udobnoe, şi Palanca («трояновым валом»), Tudora («земляным валом»), Crocmaz («земляным валом с шанцами»), Olăneşti («змеевым валом»), Cioburciu («земляным валом»), Talmaza («земляным валом») [3], Cârnăţeni («Трояновым валом, внутри участка»), Copanca («Троянова вала») şi Chiţcani («Трояновым валом»). În cazul ultimilor trei moşii, se pare că sunt atestate două valuri: primul, ca punct de hotar (între Cârnăţeni şi Chiţcani: «Трояновым валом составляющим границу», Chiţcani şi Copanca: «Трояновым валом составляющим межу», «Троянова вала, составляющей границу») şi, altul, aflat în interiorul moşiilor («Трояновым валом, находящимся внутри дачи» la Cârnăţeni; «под Трояновым валом, внутри участка», la Chiţcani; «валом внутри дачи», la Copanca). Nu totdeauna este clar dacă suresa face referinţă la Traianul de Sus sau la Troianul nistrean. Doar în cazul hotarului dintre Cârnăţeni şi Chiţcani, ştim cu certitudine că acesta trecea dea lungul Traianului de Sus («Верхним Трояновым валом») [4]. Pe moşia satului Copanca, la începutul secolului al XIX-lea exista şi un lac mic (cu suprafaţa de 2 desetine şi 2100 sajeni), având o denumire sugestivă: Iezerul Zmăului («Озеро Змеево») [5]. Lipsa Troianului nistrean pe moşiile Purcari şi Răscăieţi în anul 1828 se explică prin faptul că această Descriere statistică a evidenţiat valul doar în cazul în care suprafaţa lui nu era inclusă în circuitul agricol (categoria «неудобная земля»), de aici şi concluzia, pripită în opinia noastră, că troianul, la început de secol XIX, în regiunea Nistrului de Jos, era păstrat fragmentar. Ştim că, la Purcari (prin anii 60 ai secolului al XIX-lea), pe pantele Troianului creşteau vii.

 

[1] Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака, с приложением генерального плана его края, составленного при гражданской съемки Бессарабии, производившей по Высочайшему повелению размеживанию земель оной на участки с 1822 по 1828 г., Аккерман, 1898, с. 301, 309.

[2] Ibidem, с. 295.

[3] Ibidem, c. 116, 159, 163, 165, 169, 180, 185, 178, 221, 264, 272, 282

[4] Ibidem, с. 310-318.

[5] Ibidem, с. 318.

— 67 —

 

Însă, Descriere statistică sursă nu precizează în care anume parte a moşiilor (lunca Nistrului, pantă-terase, podiş-stepă) menţionate mai sus, era amplasat acest val, deoarece majoritatea moşiilor satelor regiunii Nistrului de Jos includ în hotarele lor porţiuni semnificative de stepă, extinzându-se peste bariera de cumpănă a apelor. Doar în cazul satului Crocmaz se specifică faptul că nişte şanţuri, probabil aflate în legătură directă cu valul de pământ, se aflau în lunca Nistrului («под земляным валом с шанцами по лугу Днестра») [1]. Alte câteva detalii ne sunt sugerate de hotarnica moşiei Purcari (1814), în care, la hotarul cu Olăneştii, este menţionată o construcţie de pământ numită „Movila Zmăului” [2], amplasată pe podiş, şi care, eventual, poate fi pusă în legătură cu „Valul Zmăului”. Completează aceste informaţii Materialele statistice privind ţinutul Ackerman, elaborate în 1827, care atestă prezenţa valului la Palanca („valul Zmăului, care se întinde la Ackerman dea lungul malului limanului, se obsevă şi aici” [3]) şi Talmaza („valul de lângă Limanul Cioburciu este numit Traian” [4]). Despre aceea că Troianul nistrean era amplasat pe pantă, în regiunea teraselor aflăm de la A. Veltman («от Аккермана вал начинается снова и идет по скату нагорнаго берега Днестра» [5]), iar informaţii suplimentare oferă A.A. Kociubinski, care relatează că, în anul 1888, acest val traversa moşia Purcarilor, trecând prin grădinele mai multor stăpâni de vii, inclusiv prin cea a lui N.I. Ghermanson [6]. Se ştie că grădina lui Ghermanson se afla în Valea Cornii, pe panta nistreană a barierei de cumpănă a apelor, în cadrul teraselor. Actualmente, pe locul acestei grădini se află Vinăria Purcari [7]. Materialele statistice privind ţinutul Ackerman (1827), precizează, pentru segmentul Troianului nistrean de lângă satul Talmaza, că valul trecea în apropiere de Limanul Cioburciului (un iezer, actualmente desecat, în care se revărsa pârăul Ştiubei, un afluient al Nistrului. Iezerul era amplasat între satele Talmaza şi Cioburciu). Din aceste informaţii rezultă că

1 Ibidem, с. 169.

2 Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 94-95.

3 «Змеин Вал, простираюшийся от г(орода) Аккермана по берегу лимана, и здесь приметен» // Sergiu Bacalov, op. cit, p. 161.

4 «Вал при Чобруцком Лимане назван Траяном» // Sergiu Bacalov, op, cit., p. 183.

5 Начертание древней истории Бессарабии // А. Велтман, Странник, Москва, 1877, с. 214.

6 Via respectivă a fost plantată pe locul unui vechi cimitir, calificat „turcesc”. Vezi: А.А. Кочубинский, Тура (Тирас) – Белгород.Аккерман и его новая лапидарная надпись от 1454 года (с тремя снимками) (Продолжение) // Записки Императорскаго Одесскаго Общества Истории и Древностей, т. XXIII, Одесса, 1901, с. 103-104, 109. «Усадьба любезнаго хозяина грандиознаго винограднаго сада в 48 десятин. Но эта громадная площадь с лозою-избранником есть ничто иное, как старое турецкое кладбище, занятое под культуру. По словам винодельца, лет 20 назад осматривал это былое кладбище пок. Проф. В.И. Григорович, когда еще видны были могилы; но теперь ничего не заметно. Несколько лет тому назад, при работах, откопаны были горшком с тонкими серебряными монетами, большого размера, в роде пятифранковников или меджидие, и, кажется, прибавил хозяин, турецкими. К сожалению, монеты пошли по рукам и у него не сохранилось ни одного экземпляра. Само собою понятно, масса встречается костей в саду г. Германсона».

7 Sergiu Bacalov, op. cit.

68 —

 

 

Troianul nistrean nu era amplasat pe podiş, dar nici pe malul Nistrului, ci pe pantă, pe terase. În acest caz, reiese că vechile vetre ale satelor nistrene au fost cuprinse între Troian şi râu, detaliu foarte important în vederea stabilirii rostului construcţei respective.

Astfel, am stabilit, în linii generale, lungimea (de la Bâc şi Botna la Marea Neagră) Troianului nistrean şi poziţionarea lui geografică (terasele Nistrului), informaţii pe care putem folosi, în continuare, ca probe preliminarii şi ca puncte de pornire, în vederea examinării problemei într-un context mai larg, şi evidenţierii unor noi aspecte istorico-etnografice legate de acest obiectiv istoric. În perspectivă, pentru valorificare, prin includerea în circuitul turistic, urmează localizarea topografică a segmentelor de Troian pentru fiecare sat în parte.

Originea denumirii

Monumentul istoric examinat în acest studiu a fost numit în documente în două feluri: 1) „Traian” («Траян»); 2) „Valul Zmăului” («Змиев Вал» sau «Змеин Вал»). Deşi sursele insistă asupra faptului că băştinaşii utilizau ambele denumiri, totuşi avem anumite îndoieli în privinţa celei de a doua noţiune.

Denumirea „traian” este, probabil, forma de influenţă livrească a terminului popular „troian”, cu semnificaţia „val de pământ sau zăpadă”. Valurile lui Traian de Sus şi cel de Jos, în Evul Mediu, erau numite „Troian”, precum, de altfel, erau numite şi alte câteva valuri similare amplasate în nordul spaţiului pruto-nistrean, în dreapta Prutului sau în Dobrogra, în stânga Dunării. Cel mai des, originea acestui termen este pus în legătură cu numele împăratului Traian. În calitate de prototip servind un val de pământ, situat în apropierea monumentului de la Adamclisi (Tropheum Traiani), iar ulterior, această denumire a fost generalizată asupra altor construcţii asemănătoare (un val legendar, care începea din Ungaria, traversa Muntenia, Moldova şi continua în stânga Nistrului până la râul Don [1], era numit via Trajani (literalmente „drumul lui Traian”), inclusiv pentru cele din sudul Basarabiei [2]. În legătură cu acest termen, în epoca ilumisismului, şi îndeosebi în cea a romantismului, s-a speculat mult, ajungându-se la afirmaţii categorice, precum că valurile din sudul Basarabiei au fost înălţate pe vremea Împăratului Traian. Au fost şi advresari, tot atât de categorici, ai acestei ipoteze de lucru, însă şi în cazul lor se observă o lipsă acută de argumente, ca să se ajungă, spre final, la ideologizarea problemei troienelor basarabene, vizând „drepturile istorice” ale unor sau altor state şi naţiuni asupra acestui spaţiu. Ţinând cont de obiectivele prezentului studiu, nu ne vom opri mai mult asupra acestui subiect, pentru a nu cădea pradă mesajului ideologic. Ne vom limita doar la menţionarea cele-i de a doua versiuni, privind originea gotică a termenului „troian”, de la „thraihan”, cu sensul „comprimat, îngust, barieră”, care ar fi putut semnifica şi „hotar, frontieră”. Ceea ce ar confirma faptul că troienele basarabene au

 

[1] Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 32. „Valul lui Traian începe, cum am văzut cu ochii mei, cu două valuri la Petrivaradin, în Ungaria, mege spre muntele Demarcapu (Poorţile de Fier), iar aici, numai cu un val, prin Valahia şi Moldova, taie Prutul lângă satul Traian, Botna lângă târguşorul Căuşani şi, după ce străbate întreaga ţară a tătarilor, se sfârşeşte la apa Donului”.

[2] Начертание древней истории Бессарабии // А. Велтман, Странник, Москва, 1877, с. 213-215.

— 69 —

 

 

avut rolul de linii de hotar. De asemenea, în limba vechilor goţi exista cuvântul „tragjan” = „fugă, mers, sau drum” [1].

Pentru valul nistrean vom utiliza termenul Troian, pentru al putea deosebi de Traianul de Sus şi cel de Jos, iar calificaticul „nistrean”, are rolul de a-l deosebi de cel amplasat dea lungul malului stâng al Prutului, între Leova şi Vadul lui Isac («от Леова до с. Вадул-луй-Исакчи вдоль по Пруту также видны следы его скату нагорнаго берега»)2.

Denumirea „Valul Zmăului” (alţi istorici utilizează pluralul: „Valul Zmeilor”), probabil, este doar o traducere a ucrainescului «Змиев Вал» sau «Змеин Вал», consemnat de sursele documentare întocmite în limba rusă. Deşi A. Velman, susţine că băştinaşii numestc „troianul” şi «змиев вал», totuşi, ţinând cont de mediul de origine a autorului, nu avem siguranţa că el a avut în vedere locuitorii satelor moldoveneşti, deoarece calificativul „locuitorii actuali” poate face trimitere şi la cei din satele ucraineşti din apropierea Ackermanului, moşiile cărora erau traversate det valul respectiv («но здесь следы его, едва заметные только в некоторых местах, называются нынешними жителями змеевым валом» [3]). Iar A. A. Kociubinski, atunci când subliniază, în două rânduri, faptul că valul nistrean este de fapt un «Змиев Вал», se bazează nu pe sursele etnografice, ci pe informaţiile depistate în Descrierea statistăcă a Bugeacului, elaborată de Comisia Kornilovici în 1828, iar atunci când, în pofida celor afirmate de localnicii din Purcari (!), îşi exprimă convingerea, categorică, precum că în regiunea Nistrului de Jos nu poate fiinţa un val al lui Traian, el se bazează pe tradiţia istorică, încetăţenită în mediile ştiinţifice ale vremii, despre existenţa în Basarabia a două valuri cu asemenea (Traianul de Sus şi Traianul de Jos), edificarea cărora era legată strict de numele împăratului roman Traian [4]. A. A. Kociubinski nu ştia că moldovenii foloseau termenul

 

[1] Бессарабские воспоминания А. Велтмана и его знакомство с Пушкиным, М. 1866, c. 107.

[2] А.А. Кочубинский, op. cit., с. 103-104. Начертание древней истории Бессарабии // А. Велтман, Странник, Москва, 1877, с. 214.

[3] Начертание древней истории Бессарабии…, с. 214.

[4] А.А. Кочубинский, op. cit., с. 103-104.

«В Буджаке есть два т(ак) наз(азываемые) Траяновых вала, верхний и нижний. Верхний вал, составляющий северную границу стараго Буджака, идет от мест. Леово на Пруте прямо на восток, чрез мест. Каушаны, до села Киркаешт, выше с. Леонтьева на Днестре, Бендер(скаго) уезда […] вал, пройдя Каушаны, делится на двое; но, во всяком случае, это раздвоение незначительное и ветвь не доходит до Днестра у Пуркар (разст. В 35 верст)».

«Нижний Траянов ва входит в Буджак из Молдавии, из за Прута, у села Вадул луй Исаак (=Исаков брод), т(о) е(сть) в низовье Прута, и идет ломаною линиею в юго-восточном направлении на верховье приморских озер: Ялпух, Каталбуг, Китай, и оканчивается у западнаго берега озера Сасика или Кундука, ниже мест. Татар-Бунар, Аккерм(анскаго) уезда. Следов(ательно), оба Траяновы вала с Пуркарами дела не имеют. Но как на Пруте, так и на нижнем Днестре, встречаются по берегам отдельные земляные валы, с шанцами, известные под именем «Змеевых» (по их форме имя – ср. «Статист. описание», р. 29). Один из этих Змеевых валов и проходит, вероятно, по нагорному берегу Днестра у Пуркар. Прибавлю, что и в других местах Пуркар, у других виноделов, я слышал то.же ошибочное утверждение о присутствие Траянова вала в их садах. Очевидно, все тот-же Змеевой вал на лицо».

— 70 —

 

 

„troian” sau „traian” pentru desemnarea tuturor construcţiilor vechi de genul valurilor de pământ.

Deoarece majoritatea ucrainenilor s-au aşezat cu traiul în regiunea Limanului Nistrului în special după 1812, putem presupune că termenul «змиев вал» este unul de import. Această idee este confirmată de faptul că, termenul «змиев вал» este utilizat pentru desemnarea unei serii de construcţii asemănătoare, amplasate în diferite regiuni ale spaţiului ucrainean, în deosebi în jurul Kievului. Astfel, constatăm că, pentru ucraineni, expresia «змиев вал» este una generalizatoare, în acelaşi mod ca şi termenul „troian” la moldoveni, ambele sintagme desemnând valuri vechi de pământ, cu sau fără şanţ.

Ideea influienţei ucrainene ne este sugerată de Materialele statistice privind ţinutul Ackerman (1827), în care porţiunea de val de lângă satul Palanca, aflat în apropiere de regiunea etnografică ucraineană a Bugeacului, este numită «Змеин Вал», iar segmetul dintre satele Talmaza şi Cioburciu, adică într-o zonă pur moldovenească, este calificat «Траян» [1]. Tot „Traian” i se spunea segmentului de val de lângă Purcari [2]. Este interesant faptul că valurile de pământ aflate în apropierea oraşului Kiev au purtat, de asemenea, două nume, unul de origine populară («змиевы валы»), iar celălalt, este considerat, de sorginte livrească («Траяновы валы», costrucţia acestora fiind atribuită Împăratului roman Traian) [3], deşi, în opinia noastră, poate fi şi o influienţă populară moldovenească. În secolul al XIX-lea, în contextul aprofundării confruntării ideologice, s-a făcut aflrmaţii, bazate pe surse istorice apocrife şi diferite mistificări, precum că Valurile lui Traian de lângă Kiev au fost înălţate nu de impăratul roman Marcus Ulpius Traian, ci de un misterios cneaz slav pe nume Troian, care a activat în secolul VI î. Chr. [4] În mediul ştiinţific se admite faptul că, în Europa, iniţiativa şi tehnologia construcţiei valurilor de pământ, cu caracter defensiv, a aparţinut romanilor antici, de la care s-au inspirat popoarele germane, iar de la acestea metoda a fost preluată de slavi [5].

Sintagma «змиев вал» este de origine populară, fiind în legătură cu cunosctul erou din basmele ucrainene Kirilo Kojemeaka (lit. Chirilă Dubălaru), cel care a salvat oraşul Kiev de un balaur uriaş, care teroriza populaţia locală. Kirilo Kojemeaka a înjugat

 

[1] Sergiu Bacalov, op. cit., p. 161, 183.

[2] А.А. Кочубинский, op. cit., с. 103-104. «Вечер 17 июня [1888 г. ] я повел у крупного винодела села Пуркар, любезнаго Н.Я. Германсона»; «отмечу ошибочное указание любезнаго, что яко-бы чрез его виногадник, занимающий 48 десятин, проходит Траянов вал»; «Прибавлю, что и в других местах Пуркар, у других виноделов, я слышал то-же ошибочное утверждение о присутствие Траянова вала в их садах. Очевидно, все тот-же Змеевой вал на лицо».

[3] Conform tradiţiei istorice din secolul al XVII-lea, împăratul Traian a purtat un război cu popoarele Sciţiei, ajungănd cu legiunile sale, prin regiunea nord-pontică, până în inima Asiei, în Bactriana: „Traian însuşi cu oştirile a pornit pe câmpii până la Don şi, trecând Donul, a intrat în Tartaria Mare, care era sub ascultarea romanilor. Aşezând dar Tartaria, a dus oastea până în Bactriana, în Siria, din Siria în Egipt”. Vezi: Miron Costin, Cronica Ţării Moldovei şi Munteniei // Miron Costin, Opere, Chişinău, 1989, p. 211. Istoricii actuali neagă existenţa aceste campanii militare a Împăratului Traian.

[4] В. Антонович, Змиевы Валы в пределах Киевской земле // Киевская Старина, ежемесячный исторический журнал, 1884, март, № 3, c. 360.

[5] Ibidem, c. 363-365, 369.

— 71 —

 

balaurul la plug, iar brazda trasă de balaur a format aşa-numitul «змиев вал», adică „valul balaurului” [1]. Balaurul a tras în plug până la Marea Neagră, acolo unde s-a şi înecat. Prin similitudine, toate valurile vechi de pământ au fost numite de ucraineni cu termenul «змиев вал». Cercetătorul V. Antonovici considera că legenda luptei lui Kirilo Kojemeaka cu Balaurul reflectă un epizod din lupta Rusiei Kievene cu popoarele stepelor, în special cu pecenegii [2] (relevant în acest sens este şi cazul lui Alioşa Popovici şi Tugarin Zmei, ceea ce ar sugera existenţa la pecenegi a unui totem Balaur, sau ceva de acest gen), demonstrând că, cel puţin unele dintre valurile de pămând de lângă Kiev au fost înălţate, pe vremea cneazului Vladimir cel Sfânt, la cumpăna secolelor X-XI, în vederea protejării cetăţii de scaun a cnezatului său [3].

Remarcăm faptul că Zmii (Змий), fiinţa înjugată la plug de Kirilo Kojemeaka, a fost un balaur («по малорусски змий означает не змею, а дракона» [4]), astfel încât, temenul «змиев вал», şi în cazul Troianului nistrean (dacă totuşi se va adeveri că avem de aface cu o influienţă lingvistcă ucraineană) trebuie de tradus la singular, şi nu „Valul Zmeului” ci „Valul Balaurului”. Or, în mitologia moldovenească, zmeul şi balaurul reprezintă două specii diferite de fiinţe supranaturale: primul fiind antropomorf, având câteva elemente atrofiate de serpentoid, iar cel de al doilea este un serpentoid de mărimi uriaşe, cu unul sau mai multe capete. Deşi, frecvent, în basmele culese recent, sau în cele prelucrate literar, se mai confundă zmeul cu balaurul. Mai ales că, unele legende insistă asupra fapului că zmeul şi balaurul sunt două ipostaze (avatare) ale aceleiaşi fiinţe, aflate în raport identic cu cel dintre broască şi mormoloc. Acesta a fost unul din motivele care m-a făcut să pledez pentru forma „Valul Zmăului” (atenţie!: nu Zmeului, ci Zmănului) şi nu „Valul Balaurului”, pentru a lasă câmp de manevră, în cazul în care, în perspectivă, se va constata că temenul «змиев вал» a fost cunoscut şi folosit de moldovenii regiunii Nistrului de Jos independent de ucraineni. Să nu uităm că, în Muntenia şi Oltenia, circulă mai multe variante ale legendei referitoare la Brazda lui Novac, care, de asemenea, a fost trasă de un balaur înjugat la plug [5].

M-am oprit asupra formei „Valul Zmăului”, ca denumire alternativă pentru Troianul nistrean, şi din motiv că, în apropiere de acest val, pe segmentul situat între satele Purcari, Olăneşti şi Antoneşti, există un loc numit Movila Zmăului (în cazul în care, după cum am menţionat mai sus, acestă movilă nu ar fi chiar un fragment din Troian), ceea ce denotă utilizarea denumirii acestei specii de fiinţe supranaturale în toponimia regiunii Nistrului de Jos. Reamintim că, la Copanca, exista „Iezerul Zmăului”. Toponimul „Movila Zmăului” este arhaic, fiind atestat pentru prima dată încă anul 1814, de hotarnica moşiilor Purcari şi Răscăieţi [6].

 

[1] Ibidem, c. 362.

[2] Ibidem, c. 362-363.

[3] Ibidem, c. 355-370.

[4] Ibidem, c. 361.

[5] Vezi mai multe detalii în: Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1987.

[6] Sergiu Bacalov, op. cit., p. 94-95. „…Am început căutare hotarului satului Purcarii din gios, dinspre Olăneşti, începăndu din gura gărlii Clapa, di piste Nistrul dinspre răsărit, ce tae piste Nistrul în iasta parte în gura gărlii lui Ghiorghieş, şi din gura gărlii aceştiia drept la deal, pe matcă văi Rădilui, tăind în giumătati matca văi şi, din vărful dealului unde sfărşeşte matca văi, drept la deal spre apus şi cam spre ameazăzi, piste câmpul, drept până la o beşâcă de movilă ce este în prijma Movilii Zmăului, mai din sus, şi de acolo tot piste câmpul pe podiş păn la fundul Văi Brajilor şi matca văi în gios, păn la un pâlcu de spini, şi de acole drept piste Dialul Temizănilor pănă la Podul lui Osman ce este în matca Şuchiurului, şi de acole drept la deal, la o movilă ce iaste deasupra Şuchiurului între Carahasan, în culmea dealului, din care movilă să vede satul Carahasan…”.

— 72 —

 

 

Rostul Troianului nistrean

În cazul Troianului nistrean, ca şi alte construcţii de acest fel, nu se cunoaşte cu siguranţă caracterul lui aplicativ, scopul iniţial pentru care a fost creat. Probabil a fost un edificiu multifuncţional, modul utilizării lui variind de la o epocă la alta (de aici şi problema datării Troianului nistrean). În această privinţă sunt în vogă două opinii: a) Troianul privit ca obiectiv cu caracter militar, un sistem defensiv (val, cu gard de nuiele sau palisadă de lemn (de tip palancă sau parcan), eventual din piatră, şi turnuri de pază, amplasate la o anumită distanţă unui de altul pe toată lungimea valului; lângă val – un şanţ, cu ţepuşe dispuse oblic; un efectiv semnificatv de ostaşi, având o bună organizare, care asigurau paza şi deservirea fortificaţiei; sate sau cătune, ale căror locuitori trebuiau să asigure cu produse almentare unităţile militare responsabile de „troian” etc.).

Punctul slab al acestei ipoteze constă în faptul că ea se bazează pe analogii, pe când, de fapt, Troianul nistrean n-a fost cercetat arheologic, de aceea nu cunoaştem nici un detaliu referitor la sistemul lui de constrcţie. Nu se ştie cu siguranţă dacă el a avut şanţ sau nu (la Crocmaz, în lunca Nistrului, existau nişte şanţuri, însă nu există siguranţa că sunt în legătură directă cu Troianul; de asemenea, A.A. Kociubinski susţine că valul nistrean avea şanţ: «на нижнем Днестре, встречаются по берегам отдельные земляные валы, с шанцами, известные под именем «Змеевых» [1]), deoarece în cazul existenţei şanţului caracterul militar, defensiv, al troianului, nu mai poate fi exclus. În legătură cu şanţul, apare problema poziţionării lui în coraport cu valul, deoarece doar în acest mod putem afla dacă troianul a fost edificat pentru stoparea unor agresori din stânga Nistrului, sau a celor din stepa Bugeacului.

Cartografierea satelor actuale din regiunea Nistrului de Jos în coraport cu Troianul (vezi Harta), ne face să presupunem că valul, dacă a avut caracter militar defensiv, atunci misiunea lui era de a proteja localităţile riverane de potenţialele atacuri ale unor locuitori (nomazi sau sedentari) ai stepei bugecene. În secolul al XIX-lea, vetrele satelor de la Nistrul de Jos, în cea mai mare parte sau extins, sau au fost strămutate, „pe deal”, adică pe povârniş, pe terasele Nistrului, iar anterior, din consideraţii practice, ele s-au aflat chiar în lunca Nistrului. Sursele etnografice atestă că, în epoca războialor ruso-turce (secolul XVIII – începutul secolului XIX), Balta Nistrului (un vast spaţiu mlăştinos, acoperit cu stufării şi zăvoaie) servea locuitorilor ca loc de refugiu în caz de primejdii, deci era o adevărată barieră naturală. Rolul de barieră naturală l-a avut şi Limanul Nistrului. În aceste condiţii, Troianul nistrean, ca construcţie defensivă, pare, mai curând o măsură de protecţie în coraport cu stepa Bugeacului. Reamintesc să resursele de hrană

 

[1] А.А. Кочубинский, op. cit., с. 103-104.

— 73 —

 

 

şi apă (din pricina cărora, re regulă, se luptă oamenii) sunt mai bogate şi variate în valea Nistrului decât în stepă. Evident, condiţiile naturale au variat de la o epocă la alta, iar situaţia din secolele XVII-XIX nu poate fi aplicată, spre exemplu, pentru mileniile II-I î. Chr. Totuşi, în contextul examinării problematicii Troianului nistrean, în nici un caz nu trebuie să neglijăm rolul de barieră naturală, cel puţin pentru o anumită perioadă, avut de Balta şi Limanului Nistrului;

  1. b) Obectiv care a avut rolul de semn de hotar, fixând frontierele unui trib, formaţiune statală sau altă formă de organizare umană. Această idee a fost lansată în contextul examinării rolului Valurilor lui Traian de Sus şi de Jos, a căror poziţionare geografică, pe multe segmente, nu este favorabilă pentru acţiuni cu caracter defensiv. Valurile au fost trasate practic în linie dreaptă, ceea ce denotă mai degrabă fixarea unor hotare.

 

* * *

Caracterul fragmentar al surselor istorice referitoare la Troianul nistrean, precum şi lipsa cercetărilor arheologice, ne obligă să ne abţinem de la lansarea unor concluzii ştiinţifice finale. Însă, nu putem să reiterăm că, în pofida acestui fapt, Troianul nistrean poate fi introdus în circuitul turistic, prin valorificarea elementelor etnografice, care sunt destul de variate, şi prezită un interes major pentru publicul larg.

— 74 —

 

 

 

Метки:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: