Sergiu Bacalov, Din nou despre cazacii moldoveni. Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul de dvoreni basarabeni Cazacu

Sergiu Bacalov, Genealogia neamului de boieri moldoveni și dvoreni basarabeni Cazacu // Studii de istorie și sociologie, vol. 1, Chișinău, 2016, p. 37-45. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

download pdf

Sergiu Bacalov

DIN NOU DESPRE CAZACII MOLDOVENI.

ASPECTE ISTORICO-GENEALOGICE REFERITOARE LA NEAMUL

DE DVORENI BASARABENI CAZACU

 În Moldova medievală prezenţa cazacilor a avut câteva forme: 1) cazaci ucraineni ca mercenari pe durata unor perioade scurte de timp; 2) cazaci ucraineni (ulterior şi moldoveni), în calitate ca lefegii, încadraţi în unităţile regulate speciale ale armatei moldoveneşti, apoi în cadrul gărzii Curţii Domneşti; 3) cazacii din ţinutul Soroca, ca categorie social-militară de grăniceri, alcătuită în majoritate din moldoveni; 4) moldoveni care au activat temporar în mediul căzăcimii ucrainene, şi care la întoarcerea în patrie au fost porecliţi „Cazacu”. Subliniem faptul că porecla „Cazacu” putea fi purtată şi de persoane care au activat în unităţile de cazaci din Ţara Moldovei, sau chiar cazaci ucraineni, strămutaţi cu traiul în dreapta Nistrului cu diferite ocazii [1].

În continuare, vom aborda câteva aspecte referitoare la cea de a patra categorie de cazaci moldoveni, identificată în baza criteriului antroponimic.

La mijlocul secolului al XIX-lea, în Basarabia a fost atestată existenţa bătrânilor răzăşeşti cu numele „Cazacu” în moşiile Bieşti, Slobozia Hodorogea, Sferja, din ţinutul Orhei, Izvor, din ţinutul Soroca, Cobusca Nouă, din ţinutul Bender [3]. Nu ştim cu siguranţă dacă răzăşii acestor bătrâni erau rude, ceea ce nu-i exclus, însă cert este faptul că originea purtătorilor numelui de neam „Cazacu” din aceste sate este în mediul vechii boierimi moldoveneşti [3]. Ca urmare a emiterii Aşezământului lui Constantin vodă Mavrocordat din 1834 (prin care a fost creată noua boierime şi ceata mazâlilor), preluat de autorităţile ţariste ale Basarabiei ca bază pentru acordarea statutului de dvoreni (nobili) basarabeani, mulţi reprezentanţi ai neamului (neamurilor?) boieresc Cazacu au pierdut şansa de a obţine o poziţie socială privilegiată. Astfel, puteau deveni dvoreni basarabeni doar acele persoane care, ei însuşi sau strămoşii lor, au deţinut dregătorii sau cinuri boiereşti de la mare logofăt până la logofăt al III-lea. De aceea, deocamdată, ca studiu de caz vom examina prin prismă istorico-genealogică doar aspecte referitoare la neamul de boieri moldoveni şi dvoreni basarabeni Cazacu, întemeietorul căruia a fost Gavril Cazacu.

*  *  *

Gavril C. Cazacu s-a născut la 14 aprilie 1875, în oraşul Botoşani, în familia vel stolnicului Constantin Cazacu (originar din ţinutul Suceava [4]) şi a soţiei sale Ileana, fiica lui Ioan Malinescu [5]. El s-a stabilit în spaţiul pruto-nistrean înainte de anul 1812 [6].

Gavril C. Cazacu a fost căsătorit cu Ecaterina, fiica dvoreanului Sava Nicolau. Au avut patru copii: fiii Vasile şi Ioan, şi fiicele Maria (născută în 1826) şi Elena (s-a născut la 24 ianuarie 1832 în satul Golieşti (Goleni), ţinutul Hotin [7]) [8].

Vasile, primul fiu lui Gavril Cazacul, s-a născut la 11 februarie 1824 în satul Rudi de Sus, ţinutul Soroca, ţinut în posesiune de tatăl său [9]. În 1833 a fost trimis la studii [10], iar la 1842 a fost încadrat în serviciu de stat [11].

Ioan (Ivan), al doilea fiu al lui Gavril Cazacu, s-a născut la 7 ianuarie 1828 în satul Golieşti, ţinutul Hotin, a cărui moşie era ţinută în posesiune de tatăl său [12]. Ioan G. Cazacu a fost căsătorit cu Alexandra, fiica lui Alexei Papafilov, moşier în satul Suslenii de Jos, ţinutul Orhei. În 1866 el locuia la Susleni, pe moşia soţiei sale [13]. Fiii lui Ivan Gavrilovici Cazacu au fost: Dimitri Cazacu (în 1895 locuia în Chişinău) [14] şi Nicolae Cazacu [15].

*  *  *

La 14 decembrie 1833 Gavril Cazacu a scris o cerere, la care a anexat un pachet de acte, pentru ca autorităţile responsabile să-i confirme nobleţea şi să fie acceptat cu întreaga sa familie în mediul dvorenimii basarabene [16]. Având în vedere că documentele vechi de familie au fost pierdute în tipul unui incendiu, Gavril Cazacu a prezentat un set de mărturii atât din partea dvorenilor şi moşierilor basarabeni, cât şi din partea autorităţilor Principatului Moldovei, prin care se confirma faptul că Căzăceştii provin dintr-un neam vechi de boieri moldoveni, iar Constantin Cazacu, tatăl lui Gavril Cazacu, a deţinut cinul de vel stolnic şi scutirea de plata dărilor [17].

Graţie cinului boieresc de „vel stolnic” al părintelui său, la 23 decembrie 1833 Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a confirmat originea nobilă a familiei lui Gavril Cazacu, cu înscrierea ei în partea I a cărţii genealogice a Basarabiei, pe ţinutul Iaşi [18]. Ulterior dosarul acestei familii a fost reexaminat, proces finisat cu reconfirmarea nobleţei Căzăceştilor la 6 octombrie 1849 [19]. La 20 aprilie 1860, Departamentul Heraldic al Senatului a respins dosarul familiei Cazacu, sub motivul insuficienţii actelor doveditoare [20].

*  *  *

Din activitatea economică în Basarabia a dvoreanului Gavril Cazacu se ştie că el, ne având proprietăţi funciare personale, lua în posesiune moşii străine: Rudi de Sus, ţinutul Hotinului (în jurul anului 1824), Golieşti, ţinutul Hotin (prin anii 1828–1833), Ţaul (cca 1849–1851 [21]). De asemenea, fiind înscris în ghilda III a negustorilor din oraşul Bălţi, practica comerţul cu vite: cumpăra boi şi-i exporta peste hotare, în Principatul Moldova. În această postură (exportator de boi prin vama Lipcani), a fost atestat, între 1851 şi 1853, într-un demers al Judecătoriei ţinutului Iaşi, adresat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, cu privire la pretenţiile unui Andrei Brad din satul Fântâna Albă, pentru un bou aflat printre vitele exportate de dvoreanul Gavril Cazacu. Andrei Brad susţinea că acel bou era al său, fiind rătăcit în cireada de vite a lui Stepan Lure, posesorul moşiilor Fântâna Albă şi Scăeni. Stepan Lure a declarat la rândul său că a cumpărat boul de la fratele jeluitorului, Toader Brad, apoi l-a vândut lui Gavril Cazacu. Vita în cauză a fost reţinută la vamă şi încredinţată lui Mihailo Hamenciuc, un angajat al acesteia, să o ducă la Cârmuirea Volostei Lipcani. Însă, pe drum, Gavril Cazacu, împreună cu doi slujitori ai săi, l-au forţat pe Hamenciuc să le restituie vita [22].

În 1853 Judecătoria ţinutului Soroca-Iaşi examina din nou cazul dvoreanului Gavril Cazacu, deja acuzat de bătaia unei ţărance (Ecaterina Cebotari) [23].

*  *  *

Prezentăm în anexă câteva documente care au servit ca bază pentru confirmarea nobleţei neamului lui Gavril Cazacu şi înscrierea acestuia în mediul dvorenimii basarabene.

1

Anexă

Nr. 1. 1832 martie 22. Mărturie de naştere şi botez a lui Gavril Cazacu, confirmată de Dicasteria Duhovnicească a Principatului Moldovei.

Mărturiia di botez

Să adivereşte prin acesta cum că d(umnea)lui Gavriil Căzacu, de lege grecească a bisăricii răsăritului neunită, fii născut din legiuită cununiia a d(mi)sali stolnicului Costantin Căzacul şi a soţului d(mi)sali Ileana fiică răpăusatului Ioan Mălinescul, cari sau născut la anul una miia şaptisuti noaozăci şi cinci apr(ilie) în patrusprezăci, şi sau botezat di cătră mini gios iscălitul la doaozăci şi doao apr(ilie) acelueş an, în bisărica din tărgul Botoşănii cu hramul Adormirii Maicii Domnului, taina sfânt(ului) botez au priimit prin preutul Dimitrachi aceluiaş tărg, spre încredinţare urmează a me iscălitură.

Scar(lat) Negruţă aga, 1832 mart 22

După cercetarea de noi făcută / acei ce astăz ne aflăm slujitori bisericii Ospeniia din Botoşani/ am găsit adevărată înscrisa mai sus arătare de mitrică, a du(mnea)lui Gavriil Cazacu, drept aceea am credinţat. 1832 mart 27.

Grigorie Iconom, Ioan Sac(hel)ar protopop.

No 210

Di la Dohovniceasca Dicasterie a sfintei Mitropolii Moldavvii

După iscăliturile din mărturie acesta, a preuţilor, şi adiverită şi de sacalariul Ioan, protopreut <…> ţinutului Botoşanii văzăndusă, că iaste adivărată sau încredinţat şi de Dicasterie, cu isăliturile asesorilor, şi cu peceate numitei giudecătorii.

(M.P.) Antonie Economu, Feodosie Economu, Costantin Iconom.

1832 maiu 10

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 23, 23 verso.

 

Nr. 2. 1832 martie 25. Mărturia mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi şi a unor mari boieri, confirmată de Divanul Judecătoresc al Moldovei şi de Consulatul Imperiului Rusiei din Iaşi, privind originea boierească a neamului lui Gavril Cazacu.

Mărturie

După deplină şi adevărata ştiinţă ce avem pentru dumn(ea)lui Gavril Cazacul, fiiul răposatului stol(ni)c Costandin Cazacul, carile din întămplare rămăind mic nevrăstnic de părinţăi săi, şi fără vre o altă rudenie, lipsăndui şi docomenturile ce ave a tragerii neamului său, din pricina arderii casălor părinţălor săi, ce au fost trăitori în ţănutul Sucevvii din acest Prinţipat al Moldavviei.

După rugămintea ce niau făcut, şi după ştiinţa ce avem că părintele său au fost întru adevăr jeluit cu cin de vel stol(ni)c, şi din vechiu niam de boeriu, iam dat acestă adeverinţă mărturisitoare dreptăţălor sale.

Anul 1832 martie 25. Eşii

V(eniamin) Costachi mitropolit Moldaviei, Varlaam Serdeon, <…………>, Ioan <………> post(elnic), <…………>, Vasile Carp spat(a)r, A. Rale, A Cantacuzino, <………>, Costachi Ghica agă, Pruncu post(elnic), Alexa(andr)u Vărnav spat(a)r, Buhuş agă, <……>.

No 2542

Divanul Judecătoresc a prinţ(ipatului) Moldavvii.

Mărturia acesta ci să dă lui Gavril Cazacul, de cătră dum(nea)lor boerii iscăliţ mărturisătă şi di cătră chireu icriu Veniamin mitropolit Moldavii fiind supt adivărati iscălituri pă cerire ce au făcut să încredinţază cu iscăliturili cilenurilor şi puneri peceţăi Divanului. Eşii, 1832 anulluna iulii 9

<………>, <……………>, I. Cantacuzin, <…………> Chirica ban                 (L.Ş.)

Şeful de secţie Pancrate

№ 2592

Что действительно сие свидетельство засвидетельствовано бывшим в 1832 году молдавским судебным Диваном в том Российское Императорское в Молдавии Консульство в подписом и приложением казенной печати удостоверяет. Яссы 17 ноября 1858 года.

Управляющий Консульством С. Попов. (М.П.)

*  *  *

Копия                                           Перевод с молдавскаго

Свидетельство

По совершенной нам известности о господине Гаврииле Казаке сыне умершаго стольника Константина Казака, который оставшись в сущем малолетстве от родителей и родственников его в неизвестности о доказательствах происхождения фамилии его по причине пожара случившагося в доме отца го жительствовавшаго в Молдавскаго Княжества в Сучавском цынуте. Мы ниже подписавшиеся вследствие ходатайства его Казака удостоверяем сим о действительном известности нам, что отец его был точно пожалован чином вел стольника происходящаго из древней фамилии. Город Яссы 1832 года марта 25 дня. Подлинное подписали: Вениямин метрополит Молдавский, Варлаам Сардион, Костакий Гика ага, Йордакий Россет, Богуш ага, Василий Карп спатарь, Александр Вырнав спатарь, А. Кантакузин, Прункул постельник.

Диван Княжества Молдавскаго

Сие свидетельство данное Гаврилу Казаку подписавшемся на оном боярами и митрополитом Вениямином, действительно есть за собственными подписами их, в том по прошению его удостоверяется подписами членов и приложением Диванской печати. Яссы 1832-го года июля 9 дня. Подписали: Катаржиу ворник, Бейдеман спатарь, И. Кантакузин, Кирика бан, и директор Канцелярии Панкратьев.

(М. П.)

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 19, 19 verso (original), 20, 20 verso (copie).

 

Nr. 3. 1833 august 19. Mărturia Divanului Domnesc al Principatului Moldovei confirmată de Consulatul Imperiului Rusiei din Iaşi, privind originea boierească a neamului lui Gavril Cazacu.

Divanul Domnescu a Prinţipatului Moldovvii.

Domnelui Gavriil Cazacul, fiul stolnicului Costantin Cazacul, întrănd cu jalobă cătră acestu divan, au făcut ceriri ca după mărturia ci ari di la înalt Preosfinţitul Mitropolit  şi di la alţi boeri, să i să dei şi di la divanu Atestat pentru stare în care au fost cunoscuţi aice în Moldavvia , atăt dum(nea)lui Gavriil Cazacul, căt şi părintili dum(nealu)I, dum(nea)lui stolnicul Constantin Cazacul. Deci văzăndusă di cătră divan mărturia înfăţoşată di dum(nea)lui, supt iscăliturili înaltului preosfinţit al ţării mitr(o)p(olitului) chirio chir Veniamin, a răposatului Varlaam Sardeon, i a dumilorsali vornicului Neculai Ditachi, post(elni)c Ioan Cuza, post(elni)c Petrachi Vărnav, post(elni)c Iordachi Pruncul, aga Constantin Roset, aga Matei Buhuş, aga Costachi Ghica, spat(a)r Alexandru Raletol, carei coprinzătoare că părintili dum(nealui), stolnicul Constantin Cazacu, căt şi dum(nealui) Gavril Cazacu în toată a sa petreciri în pămăntul acesta, au fost socotiţi în stare de boeri, dobăndind privileghion a ni împărtăşirii la nici un feliu di angariia pămăntului, decăt la slujbili privitoare spre folosinţa pămăntului, la care purure sau purtat cu cinstită şi buni răduiali. Drept aceia i sau dat dum(nealui) Gavril Cazacul, adivăratului şi drept fiiu a răposatului ConstantinCazacul stolnic. Şi de la acestu divanu acestu Atestat spre legitimaţia sa, încredinţănd întocmai celi di mai sus zisă şi mărturisite, cari atestat sau întărit cu iscăliturilimădulărilor şi punier peceţii Divanului.

T(eodor) Balş log(o)f(ă)t, <………>, Balş vornic, <………>, Alecu Roset hat(man), Vasile Alexandri post(elnic)

Secţia I, part. I (M.P.)                                                       şeful de secţie pahar Pancratev

No. 604                                                                             registrator <…………>

1833 avgust 19

№ 2591

Что действительно сие Аттестат выдан из Молдавскаго Княжескаго Дивана в том Российское Императорское в Молдавии Консульство в подписом и приложением казенной печати удостоверяет. Яссы 17 ноября 1858 года.

Управляющий Консульством С. Попов. (М. П.)

*  *  *

Копия

Диван Княжества Молдавскаго

Г-н Гаврил Казак сын стольника Константина Казака в поданном сему Дивану прошении просил о выдаче ему из онаго Аттестата о происхождении фамилии его равно и отца его стольника Константина Казака признанной в Молдавии как удостоверяет свидетельство выданное ему от Высокопреосвященнейшаго митрополита Вениямина и прочих бояр. В следствие чего по расмотрение сим Диваном выше означеннаго представленнаго им свидетельства за подписами поясненных на оном лиц, о том что отец его стольник Константин Казак а равно и сам он Гаврил Казак во все время нахождения в отечестве сем, были почитаемы в боярском достоинстве по преимуществам приобретенным ими тамо, с освобождением от всех вообще налогов кроме служб для пользы отечества в которых они сопровождали всегда честно и добропорядочно. Для того дано сие г-ну Гаврилу Казаку в том что, он есть действительно сын умершаго стольника Константина Казака для представления онаго куда следует в доказательство за подписами членов онаго и приложением сего Дивана печати. Яссы, августа 19-го дня 1833 года. Подписали: Феодор Бальш логофет, Бальш ворник, Катаржиу ворник, Алеко Россет хатман, Василий Александри постельник, исправляющий должность директора Бурда сулжер. (М. П.)

Часть 1-ое, отделение 1-ое

№ 604

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 21, 21 verso (original), 22, 22 verso (copie).

 

Nr. 4. 1833 decembrie 21. Mărturia mai multor dvoreni şi moşieri basaraeni despre originea boierească a neamului lui Gavril Cazacu.

Свидетельство

Dom(nu)lui Gavril Căzacu legiuitul fiiu a răposatului stolnic Costandin Căzacu, făcănd cerire noă mai gios iscăliţilor dvoreani şi pomeşcici din oblastia Basarabiei, ca săi dăm adivirinţi de tragirea neamului său, prin acesta încredinţăm că după ce deplină şi adivărată ştiinţă ci avem, d(o)m(n)u(l) Căzacu în toată curgirea pitrecirii sale au fost de toţ noi socotit şi cinstit ca un evghinis şi adivărat fiu di boeri. Pe lăngă aceasta <pe de o> parte au fost întrebuinţat şi în multe slujbi patriotice <pe> care leau săvărşit cu toată sărguinţa şi cinstea evghiniticească, iar pe di alta şi pentru tragirea sa au fost şi esti întocmai precum să cuvinii dvoreneştii numiri, precum ducomenturile ci are şi cari sănt drepti a sali mărturisăscu, pentru care am iscălit. Oraşul Chişinău, anul 1833 dec(hem)v(rie) 21 zile. Господин Гавриил Казак законный сын столника Константина Казака, прося от нас ниже подписавшиеся дворяне и помещики Бессарабской области выдать ему свидетельство о происхождении его. Сим удостоверяем: что по полному сведения нашему, он г-н Казак во все время был от всех нас признанным и почитаем как благородный и действительный боярский сын; при сем был употреблен и во многих отечественных службах которых исполнял со всею деятельностью и рачительностью, и имев и имея при том проживание свое соответственно благородному званию как о сем имеюшиемщихся у него и собственное ему принадлежащих документов свидетельствуют, в чем и мы подписались. Город Кишинев, 1833 года декабря 21 дня.

Pomeşcic <………>

Colejschi asăsor Costandin Bodescu

Помещик дворянин титулярный советник Иван Янов

Титулярный советник К. Стамати

Дворянин Григорий <………>

Дворянин коллежский асессор Константин <….…..>

Дворянин Антон Гоза<…>

Дворянин коллежский регистратор М. Богуш

Dvoreanin colejschii secretari Iancu Filădoru

Dvoreanin Imanoil Stărce

Губернский секретарь <Е.> Стамати

Дворянин коллежский регистратор <………>

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 18, 18 verso (original).

        Note

[1] С. Бакалов, Молдавские казаки. Происхождение, эволюция и организационная структура (XVI–XIX вв.) // Соцiальна Iсторiя, науковий сбiрник, за ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Киев, 2012, вип. VIII, с. 12-33.

[2] Sergiu Bacalov, Despre răzăşi şi răzăşie în Ţara Moldovei şi în Basarabia. Materiale documentare din sec. XIX (partea I) // Studii de arhondologie şi genealogie, vol. II, Chişinău, 2014, p. 115, 116, 121, 135.

[3] Ibidem, p. 63-69.

[4] Vezi documentul nr. 2 din Anexă.

[5] Vezi documentul nr. 1 din Anexă.

[6] Arhiva Naţională a Republicii Moldova (În continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 16, 16 verso. Свидетельство многих дворян от 1 октября 1849: «что Господин Гаврил Козак сын умершаго стольника Константина Козака, действительно находится на постоянном жительстве в Бессарабской Области гораздо ранее 1812 года, и что ни он Козак и предки его в подушном окладе никогда не состояли».

[7] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 40, 40 verso. «Метричным книгам Хотинскаго уезда селения Русян Георгиевской церкви состоит в записке под № 3 следующий акт: 1832 года генваря 24-го у посессора из слободзеи Голиешт Гавриила Козака, православнаго исповедания и законной жены его Екатерины Саввовой родилась младеница Елена».

[8] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 32, 32 verso. 14 декабря 1833 «дворянин Гавриил Константинов сын Казаку», «мне от роду 38 лет, женат на дочери дворянина Саввы Николау, Екатерине, имею детей: сыновей Василия 9 Ивана 5 и дочерей Марию 7 и Елену 2 лет»; «жительство мое в Ясском уезде, в селение Голиештах, недвижимым имением не владею».

[9] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 17, 17 verso, 38, 38 verso. «Метричным книгам Хотинскаго уезда селения Руг Высших Михайловской церкви состоит в записке под № 2 следующий акт: 1824 года февраля 11 у посессора селения Руги Высших Гавриила Козака православнаго исповедания и законной жены его Екатерины того же исповедания родился младенец Василий».

[10] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 17, 17 verso. 13 декабря 1833 «при поступлении его в училище» Василия.

[11] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 42. 6 апреля 1842 Гаврил Константинович Казаку «при определении сына моего Василия в государственную службу».

[12] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 39, 39 verso. «Метричным книгам Хотинскаго уезда селения Русян Георгиевской церкви состоит в записке под № 2 следующий акт: 1828 года генваря 7-го у посессора слободзеи Голиешт Гавриила Козака, православнаго исповедания родился младенец Иоанн».

[13] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 11. 17 января 1866 «просит коллежский секретарь Иван Гаврилов Козак», «жена моя Александра», «дабы повелено было внести жену мою Александру Алексеевну в родословную мою», «жительство мое в Сусленах, Оргеевскаго уезда». Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 12. 18 января 1865 коллежский секретарь Александр Котруца, дворянин Михаил Сырбу, дворянин Сократ Томулец, коллежский секретарь Димитрий Рач <…> свидетельствовали что: «дворянка Александра Алексеевна Козак, дочь коллежскаго асессора Папафилова, есть законная жена коллежскаго секретаря Ивана Козака и владеет в вотчине Сусленах-де-Жос количество земли, дающем ей право на участие в дворянских выборах».

[14] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 15. «Метрику о рождение отца моего Ивана Гавриловича Казака… получил Димитрий Казак». Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 25. 12 января 1895 «дворянина Димитрия Ивановича Казака, жительствующаго в г. Кишиневе по Могилевской улице № 6», «имея необходимость представить в Дворянский Банк свидетельство о том, что отец мой дворянин Иван Гаврилович Казак записан в родословную книгу бессарабских дворян».

[15] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 27. 3 марта 1910 «Сиротский Суд просить сообщить… состоит ли в числе потомственных дворян Николай Иванович Козак, или отец его Иван Козак».

[16] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 32, 32 verso.

[17] Vezi documentele nr. 2, 3, 4 din Anexă.

[18] Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. XX, vol. I, Documente. Volum alcătuit de Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2014, p. 162-163.

[19] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 13. 16 января 1866, БДДС: «23 декабря 1833 и по дополнительному 6 октября 1849 годах, Гаврил Константинов Козак с сыновьями его Василием и Иоанном признаны в дворянском достоинстве и внесен в 1-ю часть дворянской родословной книги».

[20] Elita social-politică şi economică a Basarabiei…, p. 163.

[21] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, fila 56 verso. 6 июня 1849 Гаврил Константинович Казаку «жительство имею Сорокскаго уезда в селение Цао(л)».

[22] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 1, 1 verso, 2, 2 verso. 4 апреля 1853 Ясский Земский Суд «сему суду докладывано Липканское Волостное Правление 19 августа 1848 года № 1348уведомилоЛипканскую Таможенную Заставу, что: в стаде волов прогоняемых за границу в Молдавию бельцким 3-й гильдии купцем дворянином Гаврилом Казаком, опознал житель селения Фонтины Албы Андрей Брад замешавшагось в господский скот поссессора того селения Степана Луры вола который обявил ему будь то бы о сем, почему Таможенная Застава задержала этого вола с рядовым инвалидной команды Михайлом Хаменчуком отправила в Липканское Волостное Правление для дальнейшаго поступления а купец Гаврило Козак с двумя своими служителями насильственным образом от рядоваго Хаменчука отнял и увез с собою, и о спросе против сих обстоятельств Хаменчук хотя и сообщено в Хотинский Земский Суд 4-го декабря 1851 года № 14998-м и 6 ноября 1852 года № 14166 но уведомления и по настоящее время не прислано, а проживающий Сорокскаго уезда в селение Цаулах дворянин Гаврило Козак, откуда он приобрел означеннаго вола опознанаго Брадом, вовсе не спрошен, не истребовано от него на дворянское происхождение документа и не обезпечена личность его на имение, видно только из дела сего чир заседатель Сорокскаго Земскаго Суда Корпачинский данною повесткою 18 июня 1852 года № 1079 посессру селения Скаен Луре, запрашивал от него о сем воле сведение о покупке онаго, на которую он отвечал что вола опознаннаго у Гаврила Козака он будь то бы приобрел покупкою от умершаго брата Андрея Брады Тодора, как он о том уже объявил заседателю Коропачинскому еще в 1851 году и указал свидетелей которые случились при покупке того вола но какие именно свидетели были а равно и где тот отзыв заседатель дать в деле сведения не имеется для того».

[23] ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 697, filele 4, 4 verso. 4 августа 1853 Сорокско-Ясский Окружной Суд «Гаврил Козак, подсудимый за причинение побоев царанке Екатерине Чеботаревой».

 

Literatura

Bacalov S., Despre răzăşi şi răzăşie în Ţara Moldovei şi în Basarabia. Materiale documentare din sec. XIX (partea I) // Studii de arhondologie şi genealogie, vol. II. Chişinău, 2014.

Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. XX, vol. I, Documente. Volum alcătuit de Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2014.

Бакалов С. Молдавские казаки. Происхождение, эволюция и организационная структура (XVI–XIX вв.) // Соцiальна Iсторiя, науковий сбiрник, за ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Киев, 2012, вип. VIII.

 

Rezumat

În articol este cercetat fenomenul cazacilor moldoveni. Un aspect inportant al acestei tematici se referă la răspândirea antroponimului “Cazacu” în Moldova medievală. Autorul, ca studiu de caz, investighează aspecte istorice şi genealogice referitoare la familia de boieri moldoveni şi nobili basarabeni Cazacu.

Cuvinte-cheie: cazaci moldoveni, nobili, boieri, Basarabia, documente, genealogie

 

Резюме

В статье исследуется феномен молдавских казаков. Важным аспектом этой тематики является проблема распространения антропонима «Казаку» в средневековой Молдовы. Автор исследует исторические и генеалогические аспекты, связанные с семейством молдавских бояр и бессарабских дворян Казаку.

Ключевые слова: молдавские казаки, дворяне, бояре, Бессарабия, документы, генеалогия.

 

Summary

The article examines the phenomenon of Moldavian Cossacks. An important aspect of this theme is the problem of the proliferation anthroponym «Cazacu» in medieval Moldova. The author examines the historical and genealogical aspects related to the family of Moldavian boyars and Bessarabian nobility Cazacu (Kazaku).

Key words: Moldavian Cossacks, the nobles, the boyars, Bessarabia, documents, genealogy.

 

© Sergiu Bacalov

 

Метки:, , , , , , , , , , , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: