Sergiu Bacalov, Liste cu volintiri din Basarabia participanţi la războiul din 1806-1812

Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, 2014, p.38-63.

dr. Sergiu Bacalov *

Liste cu volintiri din Basarabia
participanţi la războiul din 1806-1812

Războiaile ruso-turce din sec. XVIII – înc. sec. al XIX, care au afectat direct teritoriul Ţării Moldovei, au cauzat apariţia în regiune a unui categorii specifice de militari: volintirii. Fenomenul volintirilor s-a manifestat începând cu cea de a doua jumătate a sec. XVIII, culminând cu războiul din 1806-1812.

În timpul războiului, sub egida polcovnicului N. Cantacuzino, în 1807, au fost formate patru polcuri moldoveneşti de volintiri-cazaci («молдавский волонтерский казачий полк»), două de cavalerie (Nr. 2, condus de Enachiev, şi Nr. 4, comandat de esaulul Şemiot) şi două de infanterie (Nr. 1, condus de maiorul Vizrean, şi Nr. 3, condus de podpolcovnicul Biţilii), în care activau cca. 2 000 de locuitori ai Ţării Moldovei [1]. Pe durata războiului, în afară de aceste polcuri, moldovenii au activat şi în cadrul altor unităţi militare ale armatei ruse [2].

În conformitate cu practica sec. XVIII, după război, o parte din volintiri, obţinând salvogvardii, reveneau în localităţile de baştină, iar alţii plecau în Imperiul Rus, continuând să activeze ca militari în unităţile de cazaci sau husari.

În contextul încheierii păcii de la Bucureşti şi anexării Basarabiei la Imperiul Ţarist, în 1812, statutul volintirilor din spaţiul pruto-nistrean a luat forme specifice: revenind după război în localităţile de baştină, s-au pomenit nu în Principatul Moldovei, ci în Imperiul Rus. Statutul nereglamentat al volintirilor din Basarabia

* Sergiu Bacalov, doctor în istorie, Centrul de Cultură şi Istorie Militară.
[1] Россия и освободительная борьба молдавского народа против Османского ига (1769−1812). Под ред. Н. А. Мохова и Д. М. Драгнева. Составители М.П. Мунтян, И.В. Семенова, Кишинев, Штиинца, 1984, № 187, с. 191-193, № 197, с. 204-206, № 198, с. 206-207,№ 205, с. 211.
[2] Ibidem, №230, с. 233, №235, с. 236.

— 38 —

a cauzat multiple discuţii şi neînţelegeri în societate. Pentru rezolvarea acestei probleme s-a decis stabilirea şi acordarea, din contul statului, a unor pământuri în ţinutul Ackerman, ca loc pentru aşezarea compactă a volintirilor. Iniţial, volintirilor le-a fost propusă moşia Drăculea, în apropiere de Dunăre, iar mai târziu li s-au oferit în schimb alte două loturi, Nr. 8, numit Radoi, şi Nr. 9, zis Bebei, amplasate spre Nistru, la cealată extremitate a ţinutului Ackerman. Se prevedea ca volintirii care acceptau să se strămute pe aceste pământuri ale statului, indiferent de originea lor socială, să fie scutiţi pe zece ani de plata impozitelor şi de încartiruire, având şi alte înlesniri fiscale. Aceste privilegii nu se extindeau asupra volintirilor care preferaseră să rămână cu traiul în localităţile lor de baştină [3].

Sporirea interesului faţă de volintirii basarabeni a fost condiţionată de un nou război ruso-turc, cel din 1828-1829, la care au fost invitaţi să participe. Acest episod a stimulat consolidarea poziţiei volintirilor şi a contribuit la menţinerea pentru o perioadă mai îndelungată a statutului lor privilegiat. Dacă până în 1828 loturile pustii Radoi şi Bebei erau numite, convenţional, „moşia statului acordată volintirilor” [4], din acel an ele au fost numite, oficial, Volontirovca [5].

La războiul din 1828-1829 volintirii basarabeni au participat în cadrul Oştii Căzăceşti de la Dunăre (Usti-Dunaiskaia). Această formaţiune militară a fost fondată în anul 1828, pe baza cazacilor Oştii Transdunărene (Zadunaiskaia) care, în timpul precedentului războiului ruso-turc (1807), trecuseră de partea ruşilor; a volintirilor din detaşamentele polcovnicului Nicolae Cantacuzino; a membrilor polcului dvorenesc, format din fii de boieri moldoveni şi sârbi, sub egida moldoveanului Corbea. Zaporojenii au fondat în Bugeac două sate, Starokazacie şi Akmanghit (actualmente, Belolesie), iar volintirii, împreună cu dvorenii, au întemeiat localitatea Volontirovca (Volintiri). Aceste trei sate au constituit nucleul Oştii Căzăceşti de la Dunăre, de organizarea căreia s-a ocupat polcovnicul Celobitcikov, fost conducător al nobilimii guberniei Herson [6].

[3] Vezi cazul volintirului Petru Ipiroti, din satul Cucioaia. Sergiu Bacalov, Militari epiroţi în mediul societăţii basarabene din secolul al XIX-lea. Cazul neamului Ipiroti-Petrovici // Revista Militară, 2014, Nr. 1, p. 134-139.
[4] Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 190.
[5] Pagini interesante din istoria satului Volintiri vezi la: С. М. Чапкий, Волонтировка. Cтраницы истории (К 180-летию основании села Волонтировки), Кишинев, 2003, 312 с. Ion Leaşco, Vasile Barbăneagră, Volintiri la 180 ani, Chişinău, 2007, 140 p.
[6] А. Защук, Материалы для географии и статистикт России, собранные офицерами генеральнаго штаба. Бессарабская область, Санкт Петербург. 1863, c. 157-159; Н. В. Лашков, Бессарабия. К столетию присоединению к России 1812-1912, Кишинев, 1912, c. 69-70. Oastea Căzăcească de la Dunăre era neomogenă din punct de vedere etnic (zaporojeni, moldoveni, albanezi, sârbi, bulgari, greci, ţigani), iar centrul ei s-a aflat, până la 1859, în localitatea (staniţa) Volintiri. Din acel an, reşedinţa comandamentului a fost transferată la Bairamcea (Nikolaevka-Novorosiiskaia), în paralel cu reformatarea acestei structuri militare în „Oastea Căzăcească a Novorosiei”, desfiinţată în 1868.

— 39 —

În anexă publicăm listele volintirilor înregistraţi între 1821 şi 1827 de către autorităţile poliţieneşti din oraşe şi de isprăvniciile de ţinut ale Basarabiei, care şi-au manifestat dorinţa să se strămute cu traiul pe moşiile statului din ţinutul Ackerman, în perimetrul cărora, mai târziu, a luat naştere satul Volontirovca (actualmente Volintiri, raionul Ştefan Vodă).

În istoriografie, problema unităţilor militare de volintiri moldoveni din armata rusă a fost minuţios cercetată ca fenomen general [7], însă s-a trecut cu vederea, cu mici excepţii, componenţa nominală a acestor formaţiuni. Listele volintirilor din Basarabia prezintă un interes major, deoarece oferă informaţii importante referitoare la numele, vârsta, gradul militar, starea fiscală şi locul lor de origine sau de trai. Se pare ca cei mai numeroşi erau volintirii originari din ţinutul Orhei-Lăpuşna şi din Chişinău. Majoritatea celor înregistraţi în listele respective s-au strămutat în Volontirovca (Volintiri), au participat la formarea Oştii Căzăceşti de la Dunăre, şi, ca parte componentă a acesteia, au participat la mai multe războaie şi expediţii militare: în Caucaz, Balcani şi în Crimeea. Tot ei, în cea mai mare parte, sunt strămoşii actualilor locuitori ai satului Volintiri.

Listele publicate în continuare evidenţiază încă o dată că polcurile moldoveneşti de volintiri-cazaci nu erau formate în exclusivitate din etnici moldoveni. În componeţa polcurilor intrau mulţi bulgari, sârbi, croaţi, albanezi, cu precizarea că reprezentanţii etniilor respective, la momentul înscrierii lor în cadrul unităţilor de volintiri, locuiau deja în Ţara Moldovei (în termeni moderni, am putea spune ei că erau cetăţeni ai acestei ţări), de aceea au fost incluşi în cadrul formaţiunilor militare moldoveneşti. Volintirii de origine etnică bulgară, sârbă, croată, albaneză, care s-au stabilit la Volontirovca, s-au asimilat în mediul majoritar moldovenesc al acestei localităţi.

Totodată, listele evidenţiază originea socială privilegiată a multor volintiri, cu statut de boiernaşi, dvoreni sau şleahtici, care s-au stabilit la Volontirovca, contribuind la diversificarea amalgamului etnosocial din care s-a format actuala comunitate rurală Volintiri.

[7] Г.С. Гросул, Р. В. Даниленко, К вопросу об участии волонтеров из Дунайских княжеств в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. // Известия Молдавского филиала Академии наук СССР, Кишинев, 1961, № 2 (60), с. 3-25.Anatol Leşcu, Participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812. Aşteptări şi rezultate // Destin Românesc. Revistă de istorie şi cultură, 2004, nr. 1-2 (41-42), an. XI, p. 125-135.

— 40 —

1

— 41 —

Anexă

Nr 1. 1824, august 1. Lista volintirilor din oraşul Chilia, cu indicarea unităţilor militare în care au activat, şi dacă manifestă sau nu dorinţa să se strămute cu traiul pe pământul statului din ţinutul Ackerman.

Список проживающих в городе Кили волонтирам с показанием где кто служил, когда уволен, по чему документу и где желает поселится на жительство
Учинен августа __ дня 1824 года.

2

— 42 —

3

Sursa: ArhivaNaţională aRepubliciiMoldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 24 verso-25.

Nr. 2. 1824, august 13. Lista volintirilor din ţinutul Orhei, cu indicarea localităţii de reşedinţă.

Cătră Cărmuirea oblastii Besărabiei, Ixpidiţia înplinitoari

De la isprăvnicia ţănutului Orh(ei)

Cătră înplinirea ucazului acii Cărmuiri din 13 zile avgust anul 1824 cu № 14052, isprăvniciia pi acest raport ari cinsti a insămna vedomostiia di căţi volintiri sau mai aflat cu lăuinţa în ţănutul acesta.

Ispravnic Bodescu.

— 43 —

4
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 26, 26 verso, 28.

— 44 —

Nr. 3. 1824, septembrie 1. Lista volintirilor din oraşul Chişinău care au manifestat dorinţa să se strămute cu traiul pe pământul statului din ţinutul Ackerman.

В Бессарабское Областное Правительство по исполнительной Экспедиции.
Кишиневской Градской Полиции

Рапорт
Сия полиция составив именный список о всех волонтирах просящих отведения в урочище Дракуле земли, с означением семейств их равно и того где они находятся, имеет честь предоставить при сем на благоразсмотрениеоного правительства во исполнение указа от 13-го сего августа с № 14042.
№14949                                                                                                                           Подполковник <…>
Сентября 1 дня 1824 года
Коллежский регистратор <…>

[Приложение]
Именный список волонтирям
Учинен в Кишиневской градской полиции
сентября 1 дня 1824 года

5

— 45 —

6

— 46 —

7

— 47 —

8

— 48 —

9

— 49 —

10

11

— 50 —

12

Полковник <…>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420,filele 10-16 verso. Ediţii: С. М. Чапкий, Волонтировка. Cтрананицы истории, Кишиневневнев, 2003, c. 85-96. Lista este publicată fragmentar, în faximil de calitate inferioară.

Nr. 4. 1824, septembrie 26. Lista volintirilor din oraşul Reni care au manifestat dorinţa să se strămute pe pământul statului din ţinutul Ackerman.

В Бессарабское Областное Правление по исполнительной Експедиции
Ренской градской полиции
О волентирах Рапорт

Во исполнение указов онаго Правительства под № 14044 и 15949 полиция сия составив именной список о числе находящиеся в ведении ея волонтирах изявивших желание переселится в урочище Дракуле, Аккерманскаго цынута при сем имеем честь представить таковой оному Правительству.
Полицмейстер Руши<…>, № 3843. 26 сентября 1824

[Приложение]
Именной список

О числе находящиеся в ведомстве Ренийской городской полиции волонтиров служивших при наших войсках в последнюю турецкую кампанию, изявивших желание поселится в урочище Дракуле, Аккерманскаго цинута.

Сентября 26 числа 1824 года.

13

— 51 —

14

Значащиеся по сей ведомости волентиры единогласно объявили что от отводе на казенной пустопорожей в Бессарабии урочище Дракуле земле для поселения их на оной на правилах пожелающехся там хорватов, действительно чрез депутата Ангелина Бабаяния господину полномочному наместнику прошение подавали, а в колониях записанными нигде не состоят а также не желали в оные поступить и ныне не желают.

Полицмейстер Руши<…>

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 35, 36, 36 verso.

— 52 —

Nr. 5. 1825, ianuarie 14. O listă cu volintiri din ţinutul Orhei, cu indicarea ocoalelor şi localităţilor de reşedinţă.

Cătră Cărmuirea oblastii Bаsаrabiei, Ixpidiţia înplinitoari

De la isprăvn(icia) ţăn(u)t(ului) Orheiu

Raport

Aciastă isprăvn(icie) spre inplinirea ucazului acei cărmuiri din 13 zile avgust 1824 cu № 14052, pi lăngă acest raport ari cinsti a pritstivlecsi vedomostii di căţi volintiri sau găsit prin satili ţinutului acesta păr acum

1825 ghenare 14 zile                                      Stolonacialnic Nibolia

[Anexă]

15

— 53 —

16

— 54 —

17

— 55 —

18

Верно. Столоначальник Неболя.

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 45,46, 46 verso, 50, 50 verso.

Nr. 6. 1826, aprilie 14. Lista volintirilor din ţinutul Soroca-Iaşi, cu indicarea locului de trai, a stării fiscale şi dacă voiesc sau nu să se strămute pe pământul statului din ţinutul Ackerman.

Cătră Cărmuire oblastii Bаsаrabiei, Expediţie înplinitoari

Isprăvnicie ţănutul Eşii
Raport

În urmare ucazului acei cărmuiri din 27 a trecutii luni mart cu № 7283, făcăndusă vedomostii di toţ volintirii cari au fost în cei mai di pi urmă bătălii cu turcii ci sau aflat cu pitrecere în acest ţăn(u)t cu arătari voinţii lor a megi spre lăcuinţă pi pămăntu haznelii din ţinutul Ackermanului, precum şi cari nu voesc prin aceea şi vedomostiia lămureşte.
Prin acestu raport cu cinsti să predstavleceşte acei ocărmuiri.

Caminar Hilo<…>

Să predstavleceşte vedomostii di volintirii ce au fost în cel di mai pi urmă bătălii cu turcii.
№ 4088. Apr(ilie) 14 zile an 1826, Bălţile.

Столоначальник Дромашко
Столоначальник Ива<…>

— 56 —

[Anexă]
Ведомость
О всех волынтирях, бывших в последных войнах против турок, и проживающих в здешнем цинуте.

19

— 57 —

20

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 137, 138 verso, 139.

— 58 —

Nr. 7. 1827, martie 17. Lista volintirilor nobili din oraşul Bender, cu indicarea locului în care se află şi dacă dispun sau nu de casă.

В Бессарабское областное правительство по исполнительной Экспедиции.
Бендерской Градской Полиции

Рапорт

Во исполнение указа онаго правительства лт 26-го февраля за № 6303 составленый сиею полициею посредством пристава Ранипецкаго о всех волонтирах проживающих в городе Бендерах именной список при сем в оное правительство полиция честь имеет представить.
№ 1776                                                                                                                       Полицмейстер Борец<…>
17 марта 1827 года                                                                                             Столоначальник Лазаревичь

[Приложение]
Список
О волонтирах причисленных к шляхектскому сословию
ниже значится:

21

— 59 —

22

За письмоводителя Варзарь
Столоначальник Лазаревич

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 194, 195.

Nr. 8. 1828, martie 3. Raportul isprăvnicei ţinutului Iaşi referitor la volintirii din circumscripţia administrativă supravegheată.

Cătră Cărmuire oblastii Bаsаrabiei, Ixpediţie înplinitoari
Di la isprăvniciia ţinutului Eşii
Raport

La această isprăvnicii sau ascultat ucazul acilii cărmuiri din 25 fevr(uarie) supt № 7307 poroncitoari ca cu ce mai mari grăbiri să să triimată acii Cărmuiri ştiinţi pentru volentirii falaţi la acest ţinut fără să să facă ce mai mică întârziere. Iar după spravca făcută sau aflat: 1-i) Că pentru ducere întru ştiinţi numărul volintirilor de la cest ţinut sau poroncit tuturor ocolaşilor di pi la ocoale şi tărguri ca pi toţ acii ci să vor afla cu asămine numirii săi triimată la cărmuirea cu hărtiili ci să vor fi avănd, spre a să face pentru dănşii trebuitoarili spişci; al 2-le) După spisocul di volintirii strămutaţ la pămăntul haznelii triimes cu ucazul Cărmuirii Expediţii haznelii din 27 săptemvr(ie) supt № 8877 anul trecu 1827 făcăndusă cercetari la satili Vorăncău şi Coşmirca nu sau discoperit să fii lăcuitori din aceli sati ostavnoiu cadet Luchiian Jurje şi Grigori Burlac şi fratili său Toma, precum şi în tărgul Teleneştii Fedor Bilişov. Sau hotărât <…> să să facă straşnică potferjdenii ocolaşilor di pi la ocoali şi tărguri. Pentru ce mai grabnică trimiteri la isprăvnicii pi toţ volintirii ci să vor afla în locurili lor încredinţare cari la isprăvnicii vor fi înfăţoşat şi încredinţari că<..>tului di ocoalili lor nu să află spre a să pute triimită Cărmuirii trebuitoarea ştiinţi făcănd mai multă întărziere di căt cinci zile căci să vor supuni cei mai straşnici răspundiri.

— 60 —

Iar Cărmuirii Expediţii haznelii pentru că la satili arătati nu sau aflat pi numiţii volintiri ca să fi fost lăcuitori pi la aceli locuri şi ci sânt trecuţ înpreună cu lăcuitorii di acolo prin raport i sau făcut ştiut cu voinţi di a să strămuta la pământul hazneliişi făcândulisă nici o înpedicari în strămutare lor în ce mai curând vremi să va triimeti vedomostii făcăndusă rugăminti ca cu ce ai mari grăbiri să triimată ucazul cu dizlegari di să potă socoti volintirii şi pi ficiorii di volintiri a cărora murind părinţii au rămas ei asămine şi pi cei cari însurândusă sau dispărţit di la casăli părinţilor lor, spre a pute isprăvi mai în grabă aduna trebuitoarili ştiinţi di numărul lor. Iar acii Expediţii di urmare păzită întru aceastai să faci ştiut.

Comisari Ianuşevschii.

С донесением что оставного кадета Лукияна Жержу, Григория Бурлаку, брата его Тому, и Федора Беншова Бурлаку вместе объявленных в списке, не оказались и по перерисям не зачислены.

1828 mart 3 zile                                                                                              Секретарь Дромашко.
G(orod) Bălţili                                                                                                  Столоначальник Вар<…>

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 242, 242 verso.

Nr. 9. 1828, aprilie 7. Visteria Basarabiei examinează cazul unor fii de volintiri, care intenţionau să se folosească de privilegiile fiscale ale părinţilor lor.

Министерство Финансов, Бессарабская Казенная Палата,
Хозяйственное Отделение, Стол Ресможский
№ 4464. 7 апреля 1828

В Бессарабское Областное Правление

Бессарабское Областное Правление при отношении от 16 числа сего апреля № 14483 препроводило в сию палату на разсмотрение и разрешение прошение волонтиров проживающих Оргеевскаго уезда в селениях: Городище Ивана Катана и Буда Авксентием Поповича дозволение им с родственниками, имена коих Ефрем, Михаил, Мариян Катан, Василий Катан, Иван Григориев, Иван Бобейка, Иван Поповичь, Димитрий Поповичь и Еремей Поповичь, безпрепятсвенного переселения на отведенную для подобнаго им звания людей землю в Аккерманском уезде и о представлении им пользоваться Высочайше дарованной льготою от платежа податей, военного постоя и проч.

— 61 —

По справке оказалось: Что по списку доставленному от Оргеевскаго земскога суда при рапорте от 30 августа 1827 года № 16576 о волонтерах проживающих в Оргеевском уезде изявивших желание на назначенную им в Аккерманском уезде земель показаны из числа в выше поименованных людей 10 человек с отметкою в графе что на волонтирское звание имеют документы от графа Румянцева под № 17-м и 886-м просители же за личною явкою в присутствие сей палаты объявили что не они а их отцы уже умершие служили волонтирами при войсках наших в бывшую с турками компанию, а в записке Г. управляющаго Министерством Внутренних Дел одобренной Комитетом Г.Г. Министров и удостоенной Высочайшаго утверждения между прочим сказано: Разноплеменным волонтерам служившим при войсках наших, если пожелают водворится отдельно от колонистскаго ведомства, отвести им нужное количество земли, и оказать на усмотрение местнаго начальства пособие освобождением на определенное время кА то на десять лет от платежа податей, воискаго постоя и некоторых других ограниченных выгод.
В следствие чего определенно: Хотя просители просят о дозволении им перемелится на земле назначенную в Аккерманском уезде для поселения волонтиров служивших при войсках наших в бывшую с турками компанию, но как по собственным их сознанием вовся они небыли на службе для того представляя о сем по разсмотрение Г. Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-Губернатору просит разрешения следует ли и таким людям коих только отцы или родственники служили при войсках наших в бывшую с турками компанию, дозволить переселится на назначенную для поселения волонтиров земель и предоставить пользоваться Высочайше дарованной 10 летней льготою от платежа податей и военного постоя или же оставить на настоящем месте жительства где из числа имеющие семейства и вошедшие в последнюю 1824 г. переписи состоят в окладе о чем оное Областное Правление уведомить, а Оргеевскаму Земскому Суду дать знать.

Советник <…>
Секретарь <…>
Столоначальник <…>

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 2, dosar 1420, filele 270, 270 verso, 271, 271 versoб 272.

— 62 —

SUMMARY
There are published the rosters of volunteers from Bessarabia, who participated in the Russian-Turkish war of 1806-1812. The rosters contain important information regarding the name, age, rank, fiscal status and their place of origin or residence. It seems that most of the volunteers were from the district of Orhei-Lapusna and Chisinau. Most of those registered in rosters were dislocated in Volontirovca (Volintiri) and participated in the organization of the Danube Cossack Host, and as part of it, participated in several wars and military expeditions in the Caucasus, the Balkans and Crimea. Also, they are chiefly the ancestors of the current inhabitants of the village Volintiri, district of Stefan Voda.

The rosters confirm that Moldovan regiments of volunteers were not composed exclusively of ethnic Moldovans. Within the regiments there were many Bulgarians, Serbs, Croats, Albanians, defining that the representatives of these ethnic groups at the time of their entry into volunteer units, already were living in Moldova (in modern terms, we could say they were citizens of this country), and therefore were included within Moldovan military units. Bulgarian, Serbian, Croatian, Albanian, volunteers who settled in Volontirovca assimilated with the Moldovan majority of this settlement.

At the same time, the rosters highlight the favored social background of many volunteers. Settled in Volontirovca they have contributed to the diversification of ethnic and social amalgam, from which the current rural community of Volintiri village from the district of Stefan Voda is constituted.

— 63 —

Метки:, , , , , , , , , , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: